ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Kramer Ondernemerssupport geldig vanaf 1 januari 2012

Dit zijn de algemene voorwaarden van Espectro, h.o.d.n. Kramer Ondernemerssupport, ingeschreven bij de kamer van koophandel van Amsterdam onder nummer 34224536, hierna te noemen Opdrachtnemer.

 

Artikel 1. Algemeen

a. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtnemer met haar OPDRACHTGEVERs zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

b. Als door de Opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.

c. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomst

a. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging.

b. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

c. De in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde tarieven  zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, zoals portokosten, communicatiekosten, drukwerk en reis- en verblijfskosten te maken voor het uitvoeren van opdrachten op een locatie anders dan de locatie van Opdrachtgever in de regio Amsterdam of de eigen locatie van Opdrachtnemer.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5. Contractsduur, wijziging van de overeenkomst

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden zoals uit haar aard voortvloeit.
b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.

c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

d. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

e. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

f. In afwijking van artikel 4 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Inschakeling derden namens de Opdrachtgever

a. Opdrachtnemer is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de Opdrachtgever diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal zij de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

b. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Opdrachtnemer toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

d. De Opdrachtgever geeft derden die bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met Opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Beëindigen of tijdelijk onderbreken van de overeenkomst

a. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

In het geval van een vast aantal overeengekomen af te nemen uren per week of per kalendermaand kan de overeenkomst tijdelijk door beide partijen worden onderbroken. Partijen dienen bij het doorgeven van een onderbrekingsperiode een termijn van ten minste één volledige kalendermaand in acht te nemen. De onderbrekingsperiode dient in het geval van een vast aantal overeengekomen uren per kalendermaand aan te worden gegeven in (een) volledige kalendermaand(en). De onderbrekingsperiode dient in het geval van een vast aantal overeengekomen uren per week aan te worden gegeven in het aantal volledige weken.
b. Over genoemde opzegtermijn zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de overeengekomen vergoeding, en daarbij de reeds bestelde en gemaakte kosten verschuldigd zijn,

ongeacht of door Opdrachtnemer gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht

c. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.

d. Annulering van de opdracht door de Opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de voorwaarden termijn(en) en vergoeding(en) zoals aangegeven in de offerte van Opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Geheimhouding, intellectuele eigendom

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Info

rmatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 punt a. van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

c. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de directe schade. Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

b. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Opdrachtnemer dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

c. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

 

Artikel 10. Overmacht

a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

c. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11. Facturering en betaling

a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

b. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk beste de uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

c. De door Opdrachtnemer na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat op uurbasis in rekening worden gebracht.

d. Betaling dient, tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
e. Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Opdrachtnemer schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
f. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

b. De rechter van de woonplaats van Opdrachtnemer zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de Opdrachtgever voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.  Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.